Psycho Informa Instellingen BV Laatste update: 12-07-2018

Na het faillissement van de Psycho Informa Instellingen BV (PII), zijn er  voor vele transgender cliënten problematische situaties ontstaan. Mijn eigen ervaringen en frustraties verwoord ik in mijn blogs, algemene en nuttige zaken omtrent de PII plaats ik hieronder. Zo heeft iedereen er wat aan.


Laatste nieuws

12-07-2018
Blijkens een schrijven van de curator is er een overnamekandidaat gevonden voor de gespecialiseerde transgenderzorg!!! En: “GEEN WACHTLIJSTEN”.

Voor meer informatie, of het maken van een afspraak kunt u terecht onder telefoonnummer: 088-0332702 (Compass GGZ).

De brief van de curator vindt u onder deze link: Brief-clienten-PII


 1. 25-05-2018 23:00 uur
  De curator heeft inmiddels bekend gemaakt dat er geen overnamekandidaat is gevonden voor de mensen die ‘genderdysforische klachten’ hebben. Middels een algemene brief kunt u de curator verzoeken om het originele dossier aan u op te sturen en tevens naar de status van het dossier te vragen. WAT GAAT HIERMEE GEBEUREN? De algemene brief vindt u door
  HIER te klikken.
 2. 28-05-2018 08:30 uur
  De curator, heeft middels een schrijven aan derden, laten weten dat cliënten hun dossiers kunnen afhalen in Schoonhoven. Uiteraard niet zonder de nodige correspondentie. (Bespaar je de moeite voor een onnodige trip door en zonder afspraak heen te gaan). En volgt nog correspondentie over het wel, of niet mogen vernietigen van de dossiers.
 3. 28-05-2018 19:00 uur
  Na een kleine 7 weken de klachtenregen van hun leden te hebben aangehoord heeft  Transgendervereniging T-Nederland, na mijn blog te hebben herplaatst, vandaag een eigen dossier aangelegd, welke voor iedereen benaderbaar is. Zij hebben inmiddels enig succes geboekt in de contacten met de curator.
 4. 29-05-2018 22:00 uur
  Vanmiddag is er uitgebreid overleg geweest met een zwaargewicht binnen diverse belangenorganisaties en de landelijke politiek. Ons doel is om z.s.m. de koppen bij elkaar te steken, om niet alleen de huidige situatie te bespreken maar ook die van de transgenderzorg in zijn algemeen. Dit mag namelijk nooit meer gebeuren en mocht dit wel het geval zijn, want geen een bedrijf is heilig, moet er een vangnet geregeld zijn. Daarnaast zullen er concrete plannen worden gemaakt om ‘onze zorg’ in het algemeen te verbeteren en kijken naar de mogelijkheden om de wachtlijsten aan te pakken.
  Dat het NU een dringende zaak is geworden bewijst het bericht dat het A-UMC vandaag op haar website heeft geplaatst:  Actuele wachtlijst.
 5. 30-05-2018 18:00 uur
  Vanmiddag heb ik het eerste bericht, gericht aan mij, van de curator mogen ontvangen. N.a.v. mijn e-mail en verzonden brief, ben ik in kennis gesteld over de afhandeling van mijn dossier.
  Curator de heer mr. A.Y. Kroll, belast met de afhandeling van het faillissement,              heeft zijn kant van het verhaal belicht in het AD. “Link naar het artikel”.
  18:15 uur
  Patiëntenorganisatie “Transvisie” haakt in op de wachtlijsten.  “Link naar het artikel”
  18:25 uur
  De berichten bereiken de politiek en er worden kamer-vragen gesteld. De NOS                bericht hier het volgende over: “Link naar het artikel”.
 6. 31-05-2018 14:47 uur
  Ik heb mijn digitale dossier ontvangen. Op mijn vervolg vraag over het verdere verloop van mijn dossier kreeg ik het volgende antwoord:
  wij hebben als instelling de verplichting om dossiers 15 jaar te bewaren. Uw dossier kan namelijk onderdeel zijn van:
  – informatie opvraag door een andere zorgaanbieder
  – informatie opvraag vanuit justitieel oogpunt, vaak vanuit bevestiging van in behandeling (geweest) te zijn, en voor welke diagnose.
  – informatie opvraag vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit
  – informatie opvraag vanuit de IGJ (Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd)
  – informatie opvraag vanuit de verzekeraar, niet op inhoud, wel op technische aspecten zoals begin- en einddatum, namen van de behandelaar en productcode van de geleverde zorg.
  N.a.v. het bovenstaande en de vraag of vernietiging van het dossier tot de mogelijkheden behoord, ontving ik het volgende:
  -Hetgeen wij wel kunnen verwijderen zijn de gespreksverslagen. Daar zult u dan een toestemmingsverklaring voor moeten tekenen. Deze moet op locatie ondertekend worden, waarbij u zich moet identificeren. Wij zullen daarna de gespreksverslagen verwijderen en uw toestemmingsverklaring in het technische dossier beschikbaar stellen.
 7. 31-05-2018
  N.a.v. onze gesprekken met Olave Basabose en Fatima Faïd van de “Haagse Stadspartij”, heeft de laatste schriftelijke vragen aan het college gesteld. Lees hier de gesteld vragen.
 8. 01-06-2013
  Nu er contact is met de behandelaar van de transgender dossiers heb ik de vraag neergelegd over de verontrustende meldingen van nietig verklaarde verwijzingen. (Blijkens de berichten op T-Nederland worden verwijzingen van het PII, door behandelaars/verzekeraars nietig verklaard). Wij hebben nog geen antwoord mogen ontvangen.
 9. 01-06-2018  16:00 / 17:00
  In het NPO Radio 1 programma “Nieuws en Co” was ik vanmiddag uitgenodigd om, de zorgen voor de 119 oud cliënten van de PII, uit te dragen. Hierna volgde een panelgesprek over de wachtlijsten, met Lisa van Ginneken en het hoofd van het genderteam A-UMC. 
 10. 04-06-2018  12:00 uur
  Op het internet circuleren berichten rond dat het HAGA Ziekenhuis te Den Haag verwijzingen van PII patiënten nietig verklaard. Dit is ten delen correct. Het genoemde ziekenhuis acht het niet verantwoord om NIEUWE patiënten te behandelen waarvoor, op dit moment, geen psychologische begeleiding beschikbaar is. De zorg aan reeds onder behandeling zijde cliënten word gewoon gecontinueerd en is er geen sprake van het stopzetten van medicatie!!
  – Toevalligerwijs reageerde de PII vandaag ook op eenzelfde wijze. (Naar mijn eerder gestelde vraag van 01-01-2018. Netjes).
 11. 05-06-2018 12:00 uur
  De Nationale Ombudsman kan niets betekenen en wees mij door naar Het Landelijk Meldpunt Zorg. Zij deelde mij mee dat er inmiddels enkele meldingen door oud cliënten van de PII zijn geregistreerd. Zij kunnen transgenders niet individueel helpen, Doch kunnen zij, aan de hand van het aantal meldingen, vervolgstappen ondernemen. Dienaangaande is iedere melding een stap sneller in de juiste richting, bellen dus naar: 088-1205020. U meldt dat uw continuïteit van zorg in het geding is.
 12. 06-06-2018
  Vanochtend bracht ik een bezoek aan voormalig Psycho Informa Instellingen BV. Naast een heel fijn en informatief gesprek moet mij even van het hart dat veel leed en verkeerde informatie voorkomen had kunnen worden door te com-mu-ni-ce-ren.Vergezeld door een transvrouw werd ik vanochtend hartelijk ontvangen door een voormalig psychologe en een beleidsmedewerker, Maurice van den Driessche, van de PII. Even later schoven ook andere partijen aan tafel aan, waaronder een stafmedewerkster van één der overnamekandidaten en een oud transgender cliënte. Maurice heeft zich bereid gevonden om diverse zaken namens de curator af te wikkelen, waaronder de dossiers van cliënten, voor mij en de lezers van belang zijnde: de transgender cliënten.
  Als ik puur vanuit mijzelf spreek; ‘dan betreur ik het ten zeerste dat ik hier niet veel eerder ben ingestapt en mogelijkerwijs eerder aan de bel had kunnen trekken wat communicatie en informatie betreft. Ik kan het niet terugdraaien, ik kan genuanceerder zaken gaan benoemen / beschrijven, maar over het naar buiten brengen van informatie ben ik, vooralsnog grotendeels, gebonden aan hetgeen ik verneem van derden en ook kan verifiëren’.Vanochtend hebben mijn tafelgenoten zaken verteld en belicht die mij en de gedupeerden zeker kunnen gaan steunen in hun proces. Het is even niet aan mij om dingen naar buiten te brengen die mogelijkerwijs in volste vertrouwen zijn verteld. Mijn voorstel om z.s.m. een voorlopig “vangnet” op te starten werd door Maurice serieus opgepakt en hij zou er direct achteraan gaan. Er schijnt hiervoor een mogelijke opening binnen de nieuwe organisatie te zijn.  Het enige wat ik verder naar buiten kan brengen is, dat er inderdaad en nieuwe overnamekandidaat zich bij de curator heeft gemeld en deze partijen vandaag reeds met elkaar in gesprek gaan. Daarnaast mijn complimenten voor de “huidige” manier van afhandelen door dhr. van den Driessche. Wat ik van mijn dossiers vanochtend onder ogen kreeg, zag er keurig verzorgd uit en het vernietigen hiervan was met één pennenstreek (lees: handtekening) gedaan. Voorts wees men ons er op, dat er onder de dossiers nog diverse “brieven” hangen, dit was nieuw voor mij en de overige aanwezige transgenders. Ook deze “brieven” komen mij per mail toe en zullen worden vernietigd. (Ik ga er van uit dat de cliënten van reeds behandelde dossiers hier nader over geïnformeerd gaan worden!).
 13. 07-07-2018 23:00 uur
  Vanmiddag ontving ik de bijlagen die “onder” mijn dossier hingen. Netjes zoals beloofd door de medewerker van de PII. (Voor diegene die enkel hun dossier hebben ontvangen, doe navraag over de mogelijke brieven die los onder je dossier hangen).
 14. 12-06-2018 16:00 uur
  Middels een whatsApp bericht heeft Tanja van Hengel afscheid van haar voormalige cliënten genomen en wenst zij hun een goed vervolg van het traject waarin zij zitten.
  Voorts geeft zij te kennen dat zij per 31 mei 2018 haar werkzaamheden bij de PII heeft beëindigd en het voornemen heeft, om juli a.s., haar werkzaamheden elders voort te zetten.   (Nadere gegevens hierover zijn bij ons bekend).Citaat uit het WhatsApp bericht: “Dat er actie word gevoerd is volkomen terecht. Waar ik kon heb ik dat ondersteund en zal dat blijven ondersteunen“.
 15. 13-06-2018 14:00 uur
  Tijdens ons bezoek aan de voormalige PII hebben wij gevraagd naar een mogelijk “vangnet” voor oud-cliënten die nu tussen wal en schip vallen.  Het zou in deze een “tijdelijk vangnet” zijn voor hen die dringend behoefte hebben aan psychologische ondersteuning  en ‘nog niet’ elders terecht kunnen.
  Derhalve toont de ‘nieuwe’ eigenaar (“Cirya”) zich eventueel bereid. Aan ons de taak om de noodzaak te motiveren en de vraag aan jou om aan te geven in hoeverre dit überhaupt gewenst is.Cirya bied nadrukkelijk geen zorg onder de diagnose “Genderdysforie”.
 16. 15-06-2018
  Vragen van de leden Ploumen en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Minister
  voor Medische Zorg over het bericht «Transgenders ten einde raad: transitie
  stopt na faillissement instelling» (ingezonden 1 juni 2018).De volledige tekst is hier te lezen: Kamerstukken
 17. 19-06-2018  17:00 uur
  Dhr. Maurice van den Driessche, (belast met de afhandeling van PII zaken) deelt ons mede dat het “vangnet” voor voormalig-transgender-cliënten een feit is geworden. De nieuwe eigenaar Cirya, toont zich bereid om een dergelijke ondersteuning te bieden. Het “vangnet” heeft als doel om hen, die behoefte hebben aan professionele ondersteuning, daar waar mogelijk te helpen. Het betreft uitdrukkelijk een “VANGNET” en geen traject voor genderdysforie, (ook niet de aanloop daar naar toe zoals u gewend was bij de PII) maar voor overige klachten die spelen en waarvoor de cliënt nu geen ondersteuning krijgt.Verwijzing huisarts: Een verwijsbrief moet de volgende informatie bevatten:

   

 18. Geadresseerde; Cirya, Papeterspad 7, 3311 WT Dordrecht.

  • Naam en functie van de verwijzer; inclusief AGB Code;
  • Persoonsgegevens van de verwezen verzekerde;
  • Waar naar wordt verwezen (Gegeneraliseerde Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ);
  • Vermoeden op een DSM V benoemde stoornis; in dit geval graag DEPRESSIE. Dan kan Cirya er mee aan de slag.
  • Plaats en datum verwijzing;
  • Handtekening verwijzer;
 19. 21-06-2018
  Antwoord van Minister Bruins (Medische Zorg)op de vragen van Mw. Ploumen en mw. Van Den Hul (beiden PVDA)  (ontvangen 21 juni 2018). 

Mocht u verder geïnteresseerd zijn in het leven van een transvrouw (in de blender), neem dan gerust een kijkje. Er is naast het transvrouw zijn ook nog een ander leven, bijvoorbeeld een leven met een groot gezin. Alle ins-and-outs komen voorbij, goede tijden, slechte tijden en zaken die niets met ons gezin te maken hebben. (Voor zover mogelijk houd ik mij buiten politiek geneuzel, want dat is zooooo saai). Veel leesplezier!

21 Comments on “Psycho Informa Instellingen BV Laatste update: 12-07-2018

 1. Hey Rianne, kun je een rechtstreekse link op nemen naar de brief die geplaatst is bij T-Nederland? Ik kan. deze niet in het forum terug vinden.

  • Hoi Anne,

   Die brief zit in het verborgen deel. Kan ik ook niet door linken. Heb gevraagd om een kopie, maar nog niet gekregen. Misschien kan je het aan de beheerders vragen. Zolang ik nog geen fiat heb kan ik niks met de tekst doen, sorry.

 2. Ik hoop dat er heel snel een oplossing voor jullie gevonden wordt. Sterkte en veel succes!

 3. Dag Rianne, is het mogelijk om met jou in contact te komen? Groet, Yorinde Vijverberg, NOS Radio 1

 4. Vanuit een goed netwerk in Portugal is het zeker mogelijk om het 1 en ander op te pakken, weliswaar in de Engelse taal. Genoeg professionele hulp beschikbaar om snel iets aan de wachtlijsten te doen, ook op operatief vlak. Ziekenhuis in Albufeira is hiervoor goed geoutilleerd.

  Wellicht iets om serieus over na te denken?

  • In Nederland komt het langzaam op gang, dat verzekeraars tot volledige vergoeding overgaan mochten transgenders uitwijken naar het buitenland. Ik ga het meenemen!

 5. Bedankt. Zorg in Europa moet een NL zorgverzekeraar vergoeden alsof de zorg in NL wordt uitgevoerd. Het plan was toch al opgevat om (met VUMC-mensen) dit vorm te gaan geven. Met de huidige ontwikkelingen in NL wordt het alleen maar meer: “now is the time”.

 6. Beste Rianne,

  Ik reageer nooit echt gauw op zaken maar ik denk dat het voor nu wel op zijn plaatst is.
  Ook ik behoor tot de groep Transgenders die onder behandeling was van Tanja (PII).
  Hoewel ik nu met mijn inmiddels toegezonden overdracht dossier “op straat sta” is er in feite 1,5 jaar verloren gegaan.
  Soortgelijk speelt zich uiteraard af met andere patiënten in gelijke situatie. Het is jammer en triest dat dit zo moet gaan en tegen voldongen feiten aan lopen, ook in relatie tot andere zorgverleners.

  Ten tijde dat ik gastvrouw was van T&T Utrecht (2007-2014) zijn mij verhalen ten gehore gekomen van mensen die “uit de kast” kwamen en hun situatie met mij bespraken met soms best wel trieste verhalen.

  Als ik dat optel en vertaal naar de zorg voor transgenders 2018, dan is dat jammer om te constateren dat ondanks de grotere bekendheid dan tien jaar geleden, toename van aanmeldingen en de goede inspanningen die trans organisaties doen, is de transgender zorg (nog) niet op niveau zoals deze wel had moeten zijn.
  Dat geeft namelijk vertrouwen voor anderen om de stap te nemen. Dat word nu moeilijker gemaakt omdat de toegangen tot de transgender zorg vertragingen opleveren en men in een spagaat kan belanden.

  Persoonlijk had ik gehoopt nu verder mee te kunnen zijn, dat is niet het geval.
  Zeker niet nu ik te horen heb gekregen om op korte termijn een 2e hartoperatie te moeten ondergaan.
  Het is een situatie waar ook een andere patiënt in kan belanden door andere tegenslagen zoals ondergetekende. Dit maakt het dat je sterk in je schoenen moet staan en niet altijd meevalt.

  Monique

  • Hallo Monique,

   Dank je wel voor jouw openhartige verhaal en nu ook nog eens meegesleurd worden in een never ending story van falend beleid. Daar doel ik trouwens op de overheid en niet direct op zorgverleners. Marktwerking neemt dit helaas ook met zich mee.

   Het is echter volstrekt onacceptabel wat er nu gebeurd. Zoals jij al schrijft, ten aanzien van de groei was dit al 10 jaar terug te voorspellen. Men steggelt al jaren en nu zijn ze te laat, veel te laat.

   Zo te lezen sta jij heel sterk in je schoenen. Ik wens jou alle kracht en sterkte van de wereld en heel veel beterschap toe.

   Liefs,
   Rianne

   • Dag Rianne,

    Een korte reactie.
    Je hebt gelijk als het gaat om falend overheidsbeleid. Aangezien ik vanuit mijn vakgebied veel met overheid te maken heb en ook qua organisatie processen zie je dat een aantal aspecten weinig aandacht voor is.
    Dat maakt het zo jammer.
    Zo ook de wachtlijst bij het genderteam bij de VUMC
    Het lijkt me zo toe dat ook het genderteam moet voldoen aan de Teek-normen inzake wachtlijsten.
    Men heeft tijdig gewaarschuwd van een oplopende wachtlijst. Wellicht dat het een spel is van vraag en aanbod !?

    Hoe het ook zij, ik hoop van harte dat er mogelijkheden zijn voor Tanja van Hengel om haar praktijk op enige wijze kan voortzetten.

    Tussentijds is er denk ik (ook voor mij) niks anders op om opnieuw te beginnen, hoe vervelend en vretend het ook is, tenzij hopelijk anders over gedacht wordt vanuit de zorg.

    Dank overigens voor je steun, ik sta redelijk op de benen. Het zijn zoals gezegd voldongen feiten waar je weinig tot geen invloed op kunt uitoefenen. Dat werkt erg ontmoedigend voor jezelf en je omgeving en maakt je (verder) instabiel.
    Maar toch hoop ik voor mijzelf en andere lotgenoten dat ze juist niet bij de pakken neer moeten zitten maar de kracht vinden vanuit het verlangen en behoefte om te relativeren en hun weg vinden, ook al duurt het (te) lang.

    Groet,
    Monique

    • Hoi Monique,

     Als het mij mij ligt ben ik pas klaar met strijden tot de laatste transgender is geplaatst! Een nobel streven, dat weet ik, maar als ik het niet probeer weet ik nooit wat ik heb laten liggen voor de cliënten van Tanja, de wachtenden en zij die in de toekomst voor hulp aankloppen.

     Het zou inderdaad mooi zijn als Tanja haar pionierswerk mag voortzetten. Ik ga daar zeker nog over schrijven!

     Morgen weer een nieuwe dag met nieuwe kansen. Als laatste: heb jij al aan Stepwork gedacht? Daar kan je redelijk snel terecht (in vergelijking met het VUmc) en zij kijken wel naar het reeds doorlopen traject.

     Groetjes,
     Rianne

     • Rianne,

      Ja, daar heb ik zeker aan gedacht en heb reeds de nodige formulieren ontvangen.
      Morgen heb ik afspraak huisarts voor (weer) een nieuw verwijs.

      Dank voor het meedenken.

      Groetjes,
      Monique

 7. Ha Rianne,

  Ik heb het laatste nieuws gelezen omtrent de nieuwe eigenaar van PII en hun bereidheid om “te bekijken of er een “vangnet” georganiseerd kan worden.
  Voor mijn beeld, dit vangnet is bedoelt voor de gedeputeerde transgendergroep van PII, immers de overige cliënten met andere klachten zijn elders ondergebracht. Althans zo heb ik dit steeds begrepen.

  Nu heeft Cirya aangegeven niet specifiek voor Genderdysforie in te staan, omdat (zo ik aanneem) geen kennis daaromtrent in huis te hebben.

  Dan zou ik wel er voor pleiten hoe zij die vangnet dan wel zien en welke concrete zorg aangeboden kan worden. Daar moet duidelijkheid in komen.

  De aanmelders uit deze gedeputeerde groep moeten ingelicht worden welke zorg zij vervolgens aangeboden krijgen en hen daarin de keuze geven.
  Ik ben bang anders dat ook deze groep uiteindelijk geen gehoor krijgen en tijd verloren dreigt te gaan.

  Monique

 8. Ha Rianne,
  Fijn dat we vanmiddag even telefonisch contact hebben gehad, per telefoon gaan soms zaken helderder spreken.

  Monique

Vergeet niet om het bericht te waarderen of te liken, dat stel ik heel erg op prijs!

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: